تبریک عید سعید غدیر خم
نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۳٠ مهر ۱۳٩٢
 

                                    بسم الله الرّحمن الرّحیم

عید سغید غدیر خم ، عید ولایت ، عید بزرگ شیعیان ، روز اعلام ولایتعهدی

اسدالله الغالب سید نا و مولانا علی بن ابی طالب علیه السّلام که اکمال دین و اتمام

نعمت الهی در این فرخنده روز تحقق یافت بر همه عاشقان حق و فضیلت به

خصوص شیعیان دلباخته ی آن پیشوای عدل و انسانیت مبارک باد .

 

 دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی

بمناسبت عید سعید غدیر خم

 

                     تو چقدر مردی ای مرد تو چه حد بزرگواری ؟!

 علی ای کمال مطلق تو ولی کردگاری                

                                        تو فروغ جاودانی تو فرید روزگاری 

  به ولایت تو آدم به فرشته گشته مسجود            

                                       که به صدر آدمیت تو مدال افتخاری 

تو خلاصه وجودی تو سحاب لطف و جودی        

                                     تو جلال کوهساری تو جمال نو بهاری

به جهان خلقت الحق چو نبود روح و رونق    

                                  رشحات رحمت حق ز تو ساخت شاهکاری

به شرافت ولادت چه خوش است این سعادت    

                                      که به خانه ی خدایت به شرف قدم گذاری

تو به هر طرف کنی رو ره حق بود همان سو    

                                       که بگفته ی پیمبر تو همیشه حق مداری

به حرا تو با پیمبر شنوی پیام داور        

                                   تو خزانه دار وحی ای ، تو به وحی پاسداری

چو به " یوم دار" از قوم همه بانگ لا بر آمد  

                                      به جز از تو مصطفی را احدی نگفت آری

که سپرد دل به مردن که رسول حی ذوالمن    

                                           ز هجوم خیل دشمن سپرد ره فراری ؟

به حنین و بدر وخندق ز تو فتح شد محقق  

                                  به شکست اهل خیبر که به جز تو کرد کاری؟

به احد مجاهدی تک که بگفت جبرئیلش    

                                      به حمایت از محمّد علی است و ذوالفقاری

تو برادر محمد تو در علوم سرمد        

                                       که " اریکه سلونی " به تو یافت انحصاری

تو چو هارونی ز موسی به مقام " انت منّی "  

                                       به جز اینکه از نبوت تو به رتبه بر کناری 

به تو عشق ورزد از جان دل پاک اهل ایمان  

                                        ز شرار کینه ، جوشان سر هر سیاهکاری

به سماحت رسالت چو رسید حکم " بلغ "      

                                            ز امامتت سخن گفت به بیان آشکاری    

به غدیر خم پیمبر به زبان دلنشین گفت      

                                           که تو جانشین اوئی تو وصی تاجداری

اگر او نبود یکسر به حمایت از پیمبر        

                                        نگرفت شرع انور به روی زمین قراری

اگر آفتاب بر گشت به افق بحرمت تو        

                                        نه عجب که ذات باری به تو داده اقتداری

گل گلشن پیامبر به تو گشت یار و همسر  

                                         که نبود از تو بهتر نه شهی نه شهسواری

به نبرد حق ستیزان تو نماد رعد وبرقی    

                                             به نوازش یتیمان تو نوای جویباری

به عبادت الهی همه عجز و اشک و آهی    

                                      چو به طبل جنگ کوبند یله مرد کارزاری

شرف و کرامت و عدل ز تو یافت رنگ و رونق  

                                         ره مردی و مروت ز تو یافت اشتهاری

تو  امیر مومنینی تو به رتبه بر ترینی      

                                     ز چه بردو دست پاکت اثرات پینه داری ؟!

به جز از تو عالم خاک چه کسی به یاد دارد    

                                        که ز خاکدان به دامن ننشیندش غباری

چو به مسجد آن ستمگر بشکافت نازنین سر

                                        به خدای کعبه سوگند تو شهید رستگاری

به پسر کنی سفارش که به قاتلت دهد شیر  

                                   تو چقدر مردی ای مرد توچه حد بزرگواری؟

تو نماد هل اتائی تو بحق ولی مائی        

                                      تو چو نفس مصطفائی تو محک بهر عیاری

تو قسیم نار وجنت همه کاره در قیامت      

                                       به امیدی از شفاعت دل هر امیدواری 

به سقایت تو سرور همه چشم اهل محشر    

                                      که به دوستان ز کوثر دهی آب خوشگواری

ز حدیث طیر مثوی شود این دو نکته روشن  

                                          تو عزیز مصطفائی تو حبیب کردگاری 

ببرند منبرت را بزنند همسرت را            

                                       به صلاح دین کنی صبر تو چقر برباری ؟!

در علم و عدل بستند چو در تورا شکستند    

                                        به امید عدل مهدی من و چشم انتظاری

دل دهر تا قیامت همه می تپد به یادت        

                                         که فتوت و کرامت ز تو مانده یادگاری

ز وفات شادمانم به دلیل آنکه دانم          

                                       تو به مهر بر سر من لحظات احتضاری

نسزاید از تو ای شیخ صفت علی سرودن    

                                      سخنی نسفته گفتی که ز گفته شرمساری

تو رئیس و شیخی اما نه رئیسی و نه شیخی  

                                           مگر از غلامی او بدهندت اعتباری