نویسنده : زیرنظر مدیریت کانون سردفتران و ذفتریاران بازنشسته - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢ بهمن ۱۳٩۳
 

 

                                            

                      

 

 اهانت به ساحت مقدس حضرت خاتم الانبیاء محمّد مصطفی ( ص ) اهانت به مقدّس ترین و شریف ترین آفریده الهی و گل سرسبد جهان بشریت است .

کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته از این حرکت شوم و توطئه بی شرمانه ابراز انزجار و تنفر می نماید . 

 

                    هر خردمندی از این فاجعه خونین جگر است

گرچه هر لحظه به عالم خبری منتشر است

                                       یک خبر نه ، که به هر لحظه هزاران خبر است

گر چه  از  شومی  ایام ، نبینم  خبری

                                           که  در  آن از  ره  انصاف و مروت اثر  است

رسد  از هر  جهتی تیر خبر زهر آلود

                                            بشکافد دل اگر هم ز حدید و حجر است

هر زمان توطئه ای تازه و ترفندی نو

                                            هر مکان حادثه ای تلخ و حدیثی قدر است

از کژیها و بدی ها و ستم ورزی ها

                                             ورق  اندر  ورقش  دفتر  ایام  پر  است

در هیاهوی خبر ها که همه غمبارند

                                            خبری هست که از جمله جگر سوز تر است 

 هر  خبر  را  بتوان  کرد تحمل  امّا

                                              ثقل  این  فاجعه  از  حد  تحمّل بدر است

بشری بی سر و پا دست به کاری زده است

                                            که جسارت به مهین ساحت خیرالبشر است

آنکه بر جن و ملک جسته تقدم به جلال

                                             آنکه  ابناء  بشر را به  شرف تاج  سر  است

آنکه هستی به طفیلش همه آمد به وجود

                                              آنکه  گیتی  به  جمال رخ  او  مفتخر  است 

یار  محبوب  خدا جلوه  گه خلق  عظیم 

                                               آنکه  بر خیل  رُسُل پیشرو  و  راهبر است

دین او  بر همه  ادیان  الهی  خاتم 

                                               نور او در همه اکناف جهان جلوه گر است

معدن علم و کمال و کرم و مجد و شرف

                                                مهبط  وحی  الهی  دل  پیغامبر  است

شجر خلقت از آن روز که بنشسته ببار

                                                 میوه جان  محمّد  ثمر این شجر است

طعنه بر دانش خود می زند و بینش خویش

                                                هر که اندر صدد طعنه به قرص قمر است

خصم با نفرت و ذلت بچشد طعم شکست

                                                 سرور ماست که بر قلّه فتح و ظفر است

هرزگی  بین و  جهالت  نگر و  بی  خردی

                                              کاین همه در پس این پرده دری مستتر است

آنکه  حرمت  نگذارد  به  بزرگان بشر

                                               تو  مخوانش  بشر  البته  که  او  جانور است

نچشد طعم خوش بندگی آن آزادی

                                               که به بند هوس و بندگی سیم و زر است

شب تاریک در این وادی پر خوف وخطر

                                              خوش از آنیم که در راه ، نسیم سحر است

آزمودند  همه  مدعیان  طالع  خویش

                                                ماه من چهره عیان کن که جهان منتظر است

پر شد آفاق ز لهو و لعب و جور و فساد

                                                 چاره بر دست توانای  شما منحصر   است 

نه  فقط  امت اسلام  خورد  خون جگر 

                                                 هر خردمندی از این فاجعه خونین جگر است 

شاید  ار  مردم  آزاده  بر  آرند  خروش

                                                 کار  را  ساده  نگیرند  که زنگ  خطر است 

شیخ از این حادثه کم گوی و مسوزان همه را 

                                                 که دل جمله گدازان به همین مختصر است 

                                سروده دکتر محمّد شیخ الرئیس کرمانی 

            روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته