باسمه تعالی

آگهی دعوت از اعضاء محترم کانون صنفی سردفتران و دفتریاران بازنشسته به مجمع

عادی سالیانه ( نوبت اول ) مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 26196 مورخ شنبه

                                                  13/4/94 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید